Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

1) Epidemiológia zhubných nádorov žlčníka a žlčových ciest

19. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Ivan Pleško

Zhubné nádory žlčníka a extrahepatálnych žlčových ciest, označované vo väčšine prehľadov pod spoločným názvom ako Nádory žlčového traktu predstavujú vo väčšine regiónov a štátov pomerne zriedkavú lokalizáciu. Vzhľadom na túto skutočnosť, chýbajú nám odhady čo i len o ich približných počtoch v globálnom, celosvetovom merítku. Majú však tendenciu k vyššiemu výskytu v niektorých oblastiach a etnických skupinách bez toho, že by sme poznali príčinu.(1, 2) Čítaj celý článok

Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

2) Diagnostika nádorov žlčníka a žlčových ciest

19. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Ivan Uhrín

Zobrazenie žlčových ciest a žlčníka sa za posledné desaťročie výrazne zdokonalilo hlavne skvalitnením technického vybavenia, ako napr. harmonické USG zobrazenie, multi-slice CT (MSCT), event. zlepšením rozlišovacej schopnosti MR a neinvazívnym zobrazením patologických zmien MR cholangiopankreatikografiou (MRCP). K invazívnym rádiologickým vyšetreniam zaraďujeme perkutánnu transhepatálnu cholangiografiu (PTC), dnes je však využívaná skôr ako súčasťterapeutického výkonu s následnou drenážou žlčových ciest, prípadne so zavedením stentov. Koreláciou výsledkov z uvedených diagnostických modalít je možné dosiahnuť pomerne vysokú presnosť v predoperačnom stagingu nádorových ochorení. Čítaj celý článok

Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

3) Endoskopická liečba karcinómu žlčníka a žlčových ciest

19. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Peter Makovník

Najčastejším prvým symptómom karcinómu žlčových ciest je obštrukčný icterus. Prvý opis diagnózy býva často ako malígny icterus, pretože rozlíšenie etiológie obštrukcie môže byť ťažké. Okrem cholagiocelulárneho karcinómu môže ísť o uzáver v žlčových cestách pri prerastaní karcinómu žlčníka, pankreasu alebo metastáz vzdialených karcinómov.(1) Z metastázujúcich karcinómov to býva najčastejšie kolorektálny karcinóm a karcinóm prsníka. Pri karcinóme žlčníka je icterus vždy už  neskorý príznak. Podľa uloženia rozoznávame intrahepatický, perihilárny (Bismuth I-IV) a distálny typ cholangiocelulárnho karcinómu. Čítaj celý článok

Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

4) Chirurgická liečba karcinómu žlčníka

19. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Karel Kroupa

1. Histológia

Adenokarcinóm žlčníka sa vyskytuje u 82 % prípadov ako skirhotický, papilárny alebo mucín produkujúci karcinóm. Nediferencované karcinómy sa vyskytujú asi v 7 % prípadov a skvamózny karcinóm asi u 3 % pacientov. Zmiešané karcinómy alebo adenoakantómy sa vyskytujú v menej ako 1 % prípadov. Vzácne nádory žlčníka sú lymfosarkómy, rhabdomyosarkómy, sarkómy retikulárnych buniek, fibrosarkómy, melanómy, karcinoidy a karcinosarkómy.(11) Čítaj celý článok

Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

5) Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest

19. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Karel Kroupa

1. Rozdelenie

Karcinómy žlčových ciest sa pôvodne rozdeľovali na karcinóm žlčníka, karcinóm extrahepatických žlčovodov a Vaterskej papily (obr.1), zatiaľ čo karcinóm intrahepatických ciest bol zaradený k primárnemu pečeňovému karcinómu. Termín „cholangiocarcinoma“ bol pôvodne priradený len pre primárne tumory intraheptických žlčovodov a nebol používaný pre tumory extrahepatických žlčovodov.(1) Neskôr bol termín priradený pre intrahepatické, perihilárne a extrahepatické tumory žlčových ciest. Čítaj celý článok

Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

6) Rádioterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest

19. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Elena Bolješíková

Karcinóm žlčníka je diagnostikovaný častejšie vo veku 70 až 75 rokov, s prevahou u žien v pomere 3:1. Najväčšia prevalencia karcinómu žlčníka je v Izraeli, Mexiku, Chile a Japonsku. Rizikový faktor je prítomnosť žlčníkových kameňov, najmä v spojení s chronickou cholecystitídou.(1) Iný rizikový faktor je kalcifikovaný žlčník, tzv. porcelánový, ďalej polypy, karcinogény typu azotoluénu a nitrozamíny. Čítaj celý článok

Kapitola: Žlčník a žlčové cesty

7) Chemoterapia karcinómu žlčníka a žlčových ciest

13. Máj 2010 [ŽIADNÉ KOMENTÁRE]

Tomáš Šálek
Michal Mego

Karcinóm žlčníka a žlčových ciest patrí medzi chemorezistentné ochorenia. Celkové liečebné odpovede pri liečbe chemoterapiou sa pohybujú pod 10 – 20 %. Vzhľadom na raritný výskyt týchto nádorov prakticky všetky klinické štúdie zahrňujú všetky typy nádorov žlčových ciest (karcinómy žlčníka spolu s karcinómami intrahepatálnych a extrahepatálnych žlčových ciest) a preto v súčasnosti nie je možné jednoznačne definovať citlivosť na chemoterapiu jednotlivých druhov nádorov žlčových ciest. Neexistuje ani jednoznačne definovaná štandardná chemoterapia neresekovateľného, resp. metastatického ochorenia. Čítaj celý článok