1) Epidemiológia zhubných nádorov pažeráka

Ivan Pleško Zhubné nádory pažeráka nepatria v globálnom merítku medzi najčastejšie. Záujem o ich štúdium však vzbudzuje ich trvalý rast zaznamenaný v posledných rokoch, a to najmä vo vyspelých krajinách. Podľa posledného odhadu v období okolo roku 2000 sa v celosvetovom merítku vyskytlo 412.000 nových prípadov ochorenia ročne (4,1 % z celkových počtov všetkých novozistených prípadov zhubných nádorov ročne – viac ako […]

2) Etiopatogenéza karcinómu pažeráka

Peter Makovník Dominantný histologický typ bol v minulosti epidermoidný karcinóm. V posledných 10 rokoch však adenokarcinóm v niektorých krajinách tvorí až 50 % všetkých karcinómov pažeráka.(1) Epidermoidný karcinóm má v poslednom desaťročí stabilnú incidenciu, prudko však narastá incidencia adenokarcinómu kardie. Adenokarcinóm pažeráka pochádza hlavne z intestinálnej metaplázie ezofageálnej sliznice (Barrettov ezofagus), môže pochádzať aj z povrchových a hlbokých žliazok pažeráka alebo z embryonálneho […]

3) Diagnostika a staging karcinómu pažeráka

Peter Makovník Diagnostika Diagnóza karcinómu pažeráka sa vo včasnom štádiu podarí zriedkavo. Väčšina pacientov prichádza na prvé vyšetrenie s pokročilými príznakmi. Vtedy už nádor prerastá do okolia a zvyčajne sú už prítomné vzdialené metastázy. Medián prežitia pacientov s metastázami je krátky, udáva sa medzi 6 až 8 mesiacmi. Tieto fakty sú dané biologickými vlastnosťami karcinómu, ktorý sa ľahko […]

4) Endoskopická liečba včasného karcinómu pažeráka

Peter Mlkvý Pre endoskopickú liečbu včasných neoplázií, resp. prekanceróz s dysplastickými zmenami sú indikované lézie štádium O/Tis/ a  I/T1m/, pričom základom stagingu je endoskopická ultrasonografia doplnená CT.(1) Štádium I/T1sm/ a IIA je indikované už pre chirurgickú liečbu. Podobne ako u pokročilých, tak aj u včasných nádorov pažeráka sa dnes uplatňuje individuálny terapeutický prístup. Pri včasných karcinómoch pažeráka, kardie a kardioezofageálnej junkcie […]

5) Endoskopická liečba pokročilého karcinómu pažeráka

Juraj Májek Úvod Cieľom endoskopickej paliatívnej liečby stenotizujúcich tumorov pažeráka je zabezpečiť perorálny príjem tekutín a stravy. Pred začiatkom paliatívnej liečby je potrebné zodpovedať otázku koho liečiť a ako liečiť? Paliatívna liečba nie je určená pre pacientov s kurabilným ochorením (T1N0M0, T2N0M0). Títo sú indikovaní na chirurgickú resekciu. Pacientom s loko-regionálne pokročilou chorobou (T3 alebo N1) by sa mala […]

6) Chirurgická liečba karcinómu pažeráka

Ján Škultéty Zhodnotenie celkového stavu pacienta Interné vyšetrenie – je základné predoperačné vyšetrenie, ktoré sa pri podozrení na závažné systémové ochorenie dopĺňa o špecializované vyšetrenie (kardiologické, diabetologické, nefrologické apod.). Pre posúdenie stavu nutrície, podľa ktorej sa riadi predoperačná príprava využívame okrem vyšetrenia bežných laboratórnych hodnôt hladinu celkových bielkovín v sére, hladinu albumínu, transferínu a parametre pečeňových testov.

7) Rádioterapia karcinómu pažeráka

Elena Bolješíková Ľudmila Ševčíková Peter Šiška Úvod Popri chirurgických výkonoch zohráva v liečbe karcinómu pažeráka nezastupiteľnú úlohu aj rádioterapia. Už v roku 1909 použil rádium k brachyrádioterapii karcinómu pažeráka(1) Giussez. Pozoroval malé zmeny v priebehu ochorenia, a v niektorých prípadoch dosiahol paliáciu. Od 20. rokov nášho storočia sa v liečbe karcinómu pažeráka využívala brachyrádioterapia rádiom spolu s externou rádioterapiou. Výsledky však boli sklamaním.

8) Chemoterapia a chemo-rádioterapia karcinómu pažeráka

Tomáš Šálek Jozef Dolinský Zuzana Dolinská Približne 50 % pacientov s karcinómom pažeráka sa diagnostikuje v pokročilom štádiu s neresekovateľným – lokálne pokročilým, resp. metastatickým ochorením s očakávaným prežívaním v priemere od 6 do 9 mesiacov. V tomto štádiu sa pacienti dožívajú 5 rokov len výnimočne. Pacienti s metastatickým alebo lokálne pokročilým karcinómom sú liečení paliatívnou terapiou – t. j. chemoterapiou, rádioterapiou, […]

1) Epidemiológia zhubných nádorov žalúdka

Ivan Pleško V priebehu posledných 50 – 70 rokov došlo vo vyspelých, a následne aj v rozvojových krajinách, k dramatickému, v onkológii dosiaľ nevídanému poklesu zhubných nádorov žalúdka, a to zvlášť u žien. V niektorých krajinách bol zaznamenaný v období posledných 70 – 80 rokov pokles incidencie a mortality tohto ochorenia až na menej ako 10 % pôvodných hodnôt.(1) Aj napriek tomuto priaznivému vývoju si však zhubné […]

2) Etiopatogenéza nádorov žalúdka

Peter Mlkvý Napriek tomu, že incidencia karcinómu žalúdka má všeobecne klesajúcu tendenciu, v niektorých oblastiach sveta predstavuje druhú najčastejšiu príčinu smrti a podľa posledných epidemiologických štúdií zomiera ročne na diagnózu karcinómu žalúdka približne 1 milión ľudí.(1) Pozoruje sa pomerne výrazná geografická internacionálna ako aj intranacionálna variabilita v incidencii, od najvyššej – 80/100 000 prípadov v Japonsku – až k najnižším – […]