1) Epidemiológia zhubných nádorov žalúdka

Ivan Pleško V priebehu posledných 50 – 70 rokov došlo vo vyspelých, a následne aj v rozvojových krajinách, k dramatickému, v onkológii dosiaľ nevídanému poklesu zhubných nádorov žalúdka, a to zvlášť u žien. V niektorých krajinách bol zaznamenaný v období posledných 70 – 80 rokov pokles incidencie a mortality tohto ochorenia až na menej ako 10 % pôvodných hodnôt.(1) Aj napriek tomuto priaznivému vývoju si však zhubné […]

2) Etiopatogenéza nádorov žalúdka

Peter Mlkvý Napriek tomu, že incidencia karcinómu žalúdka má všeobecne klesajúcu tendenciu, v niektorých oblastiach sveta predstavuje druhú najčastejšiu príčinu smrti a podľa posledných epidemiologických štúdií zomiera ročne na diagnózu karcinómu žalúdka približne 1 milión ľudí.(1) Pozoruje sa pomerne výrazná geografická internacionálna ako aj intranacionálna variabilita v incidencii, od najvyššej – 80/100 000 prípadov v Japonsku – až k najnižším – […]

3) Diagnostika karcinómu žalúdka

Peter Slezák Výskyt tohto ochorenia v posledných troch desaťročiach poklesol, ale jeho klinický význam ostáva veľmi výrazný. Dramatický rozdiel pozorujeme v prognóze pacienta v závislosti od štádia, v ktorom je odhalené. Pri rozvinutom karcinóme pozorujeme 5-ročné prežívanie len v 20 % prípadoch, u včasného karcinómu sa 5-ročné prežívanie dramaticky zlepší až na 95 % pacientov. Tieto dôvody nás vedú k intenzifikácii snáh […]

4) Endoskopické možnosti pri liečbe nádorov žalúdka

Peter Makovník Primárne diagnostická metóda gastrointestinálnej endoskopie s postupom technologického vývoja priniesla aj terapeutické možnosti. Na rozdiel od transabdominálnej chirurgie je endoskopická liečba miniinvazívna a väčšinou sa dá vykonávať ambulantne. Endoskopická liečba sa ako kuratívny výkon indikuje pri malých procesoch na sliznici. Na druhej strane však prináša aj paliatívne možnosti pri pokročilých chirurgicky už inkurabilných procesoch, kedy invazívna […]

5) Malígne lymfómy žalúdka

Ľuboš Drgoňa Úvod Primárne lymfómy žalúdka sú zaujímavou skupinou nádorových ochorení zažívacieho traktu. Typickým znakom je ich pomerne dlhodobá ohraničená lokalizácia len v žalúdku, možnosť postupnej transformácie časti indolentných lymfómov typu MALT do agresívnych lymfómov, asociácia s infekciou H. pylori, možnosť terapie lymfómu žalúdka eradikáciou helikobakterovej infekcie. Vzhľadom na tieto špecifické klinické črty lymfómov žalúdka v porovnaní s „klasickými“ […]

6) Chirurgická liečba karcinómu žalúdka

Karel Kroupa Súčasný stav problematiky Podobne ako pre solídne malígne tumory gastrointestinálneho traktu (GIT) v inej lokalizácii platí, že chirurgická resekcia je jedinou terapeutickou metódou s potenciálne kuratívnym efektom. Stanovenie diagnózy karcinómu žalúdka je indikáciou na primárny chirurgický zákrok, aj keď vývoj neoadjuvantnej chemoterapie by do budúcnosti mohol priniesť zmeny.

7) Rádioterapia karcinómu žalúdka

Elena Bolješíková Úvod Incidencia karcinómu žalúdka v Slovenskej republike podľa údajov Národného onkologického registra z roku 2003 bola u mužov 511 (19,6/100 000), u žien 334 (12,1/100 000). V tom istom roku zomrelo na karcinóm žalúdka 457 mužov a 223 žien.(1) Táto vysoká mortalita je spôsobená nedostatočnými výsledkami chirurgickej liečby. Príčinou neúspechu chirurgickej liečby (obr. 1, 2) sú lokoregionálne a peritoneálne relapsy […]

8) Chemoterapia karcinómu žalúdka

Tomáš Šálek, Jana Obertová Kľúčovou liečebnou modalitou karcinómu žalúdka zostáva chirurgický zákrok, ktorý ako jediný poskytuje šancu na vyliečenie pacienta. Rádioterapia a chemoterapia sa používajú buď spolu v kombinácii s chirurgickým zákrokom alebo u pacienta s neresekabilným ochorením. Prognóza pacientov s karcinómom žalúdka závisí od štádia ochorenia. Údaje z posledného desaťročia hovoria len cca o 20 % pacientov s lokalizovaným ochorením v čase stanovenia diagnózy.