1) Epidemiológia neuroendokrinných nádorov

Ivan Pleško Zamerať sa v tomto príspevku na epidemiológiu neuroendokrinných tumorov je pomerne náročná úloha. Zatiaľ sme v literatúre prácu s týmto názvom nenašli. Všetky čiastočné epidemiologické poznatky a aspekty nachádzame iba ako okrajové poznámky v klinických štúdiách. V porovnaní s inými sa neuroendokrinné nádory vyznačujú pomerne zriedkavým výskytom a preto sú možnosti získavania spoločných epidemiologických znakov alebo ukazovateľov dosť obmedzené.

2) Diagnostika neuroendokrinných nádorov metódami nukleárnej medicíny

Izabela Makaiová Možnosti funkčného zobrazenia nádorov gastrointestinálneho traktu (GIT) neuroendokrinného pôvodu metódami nukleárnej medicíny vychádza zo skutočnosti, že GIT je najväčší endokrinný orgán ľudského tela, ktorý produkuje pravdepodobne aj najväčšie množstvo tzv. tkanivových hormónov zo všetkých endokrinne aktívnych orgánov.

3) Chirurgická liečba neuroendokrinných nádorov tráviaceho systému

Peter Kothaj Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu sú liečiteľné chirurgicky. Pacienti s týmito nádormi sa na chirurgické oddelenia dostávajú po tom, ako sa u nich neuroendokrinný nádor laboratórne a klinicky dokáže a zobrazovacou metódou presne lokalizuje. Tieto nádory majú spoločnú tendenciu k metastázovaniu – dominantne do lymfatických uzlín a do pečene. Preto treba predoperačne vyšetriť aj tieto miesta možného metastázovania.

5) Systémová terapia neuroendokrinných nádorov

Tomáš Šálek Patrik Palacka Neuroendokrinné nádory patria medzi zriedkavo sa vyskytujúce malígne ochorenia. Na Slovensku sa diagnostikuje približne 50 nových prípadov za rok. Vzhľadom na raritný výskyt neuroendokrinných tumorov sú skúsenosti s ich diagnostikou a terapiou pomerne malé. Súbory pacientov – referované v svetovej odbornej literatúre – zvyčajne obsahujú niekoľko desiatok pacientov, pričom väčšinou ide o súbory jednotlivých autorov […]

6) Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu, charakteristika, klinika, diagnostika a liečba

Rudolf Hyrdel Ide o široké spektrum nádorov so spoločnými charakteristickými vlastnosťami, ktoré sa v mnohom výrazne líšia od „klasických“ GI nádorov. Podmienkou objavenia a poznávania NET bolo objavenie ich produktov – tkanivových peptidových hormónov a poznanie ich funkcie. Do skupiny NET tráviaceho traktu patria: 1. neuroendokrinné nádory pankreasu (ostrovčekové nádory), 2. karcinoidné nádory žalúdka a črevného traktu.