1) Epidemiológia zhubných nádorov tenkého čreva

Ivan Pleško Tenké črevo predstavuje s asi 75 % najdlhšiu časť zažívacieho traktu a zároveň takmer 90 % jeho absorbčného povrchu. Skladá sa z troch častí, ktoré nie sú výraznejšie oddelené. Je to duodenum, tvoriace proximálnu časť tohto orgánu s dĺžkou asi 25 – 30 cm, po ňom nasleduje jejunum, asi 2,5 m dlhé, ktoré končí zhruba 3,5 metra dlhým […]

2) Etiopatogenéza nádorov tenkého čreva

Peter Makovník V porovnaní s inými časťami GIT sa nádory tenkého čreva vyskytujú veľmi zriedkavo, hoci tenké črevo so svojimi 5 metrami (udáva sa v rozpätí od 3 m do 8,5 m) zaberá asi ¾ dĺžky zažívacej rúry. Napriek tomu sa na tenkom čreve vyskytuje len niečo viac ako stotina zo všetkých gastrointestinálnych nádorov. A to napriek živej mitotickej […]

3) Diagnostika nádorov tenkého čreva

Ivan Bunganič Rozšírenie dosahu endoskopických metód, zavedenie nových technológií do nukleárnej medicíny a modifikácia endoskopie na bezdrôtové spôsoby prenosu informácii nám dovoľujú prezrieť takmer celé tenké črevo, a tým upresniť reálnu epidemiológiu, etiológiu a patogenézu benígnych aj malígnych nádorov. Cieľom diagnostických algoritmov je znížiť počet nádorových ochorení tenkého čreva diagnostikovaných na chirurgickej sále.

4) Chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

Ján Škultéty I. Nezhubné nádory tenkého čreva Leiomyómy Sú najčastejšími nezhubnými nádormi tenkého čreva. Vyskytujú sa v 40 % všetkých nezhubných nádorov tenkého čreva. Môžu rásť do lúmenu alebo navonok tenkého čreva. Rozhodnutie o zhubnosti zo zmrazených rezov je často obtiažne. Pri nádoroch väčších ako 4 cm treba počítať s malignitou.

5) Malígne lymfómy tenkého čreva

Ľuboš Drgoňa Veronika Ballová Úvod Lymfoproliferatívne ochorenia čreva sú pomerne zriedkavým nádorovým ochorením zažívacieho traktu. Môžu byť prejavom celkovej diseminácie nodálnej formy ochorenia (sekundárne postihnutie GIT-u) alebo prejavom extranodálneho (primárneho) lymfómu GIT-u. Niekedy je odlíšenie ťažké. Častejšie sa vyskytujú v hornom GIT-e (malígne lymfómy žalúdka), v nižších častiach čreva sú zriedkavejšie a môžu byť asociované s inými patologickými stavmi.

6) Systémová terapia nádorov tenkého čreva

Tomáš Šálek Patrik Palacka Onkologické ochorenia žalúdka a konečníka s vysokou incidenciou a mortalitou predstavujú závažný spoločenský problém, ktorému je venovaná veľká pozornosť. Napriek tomu, že tenké črevo má 95 % slizničného povrchu tráviaceho systému a 75 % jeho dĺžky, z tohto orgánu vychádzajú onkologické ochorenia len raritne. V Spojených štátoch je ročne diagnostikovaných 4 800 nových prípadov rakoviny tenkého čreva, pričom […]

7) Pozitrónová emisná tomografia gastrointestinálneho stromálneho tumoru

Izabela Makaiová Štandardné rádiologické zobrazovacie metódy ako sonografia, röntgenová počítačová tomografia alebo zobrazenie magnetickou rezonanciou sa v rutinnej diagnostike využívajú ako základné kritérium na posúdenie zmeny veľkosti nádoru v priebehu liečby, avšak hodnotiteľná zmena je viditeľná často až o niekoľko mesiaov. Citlivejšou metódou je funkčné zobrazenie na metabolickej úrovni.