1) Epidemiológia zhubných nádorov pečene

Ivan Pleško Už úvodom treba zdôrazniť, že údaje o počtoch ochorení spôsobených primárnymi zhubnými nádormi pečene nie sú v jednotlivých oblastiach a štátoch sveta celkom spoľahlivé vzhľadom na veľký počet metastáz v tomto orgáne. Preto vychádzajú seriózne štatistiky incidencie z prípadov, kde boli mikroskopicky potvrdené typy, zodpovedné za primárne nádory pečene. Najčastejším typom sú hepatocelulárne karcinómy, podstatne menej časté sú […]

2) Etiopatogenéza hepatocelulárneho karcinómu

Jozef Glasa Helena Glasová Molekulové mechanizmy hepatokarcinogenézy nie sú dosiaľ úplne objasnené. Malígna transformácia bunky sa dnes chápe ako komplexná sieť signálov, v ktorej rozličné navzájom pôsobiace mechanizmy vedú nakoniec k abnormálnej proliferácii bunky a jej rezistencii voči signálom apoptózy, ako aj iným signálom pôsobiacim na bunku v normálnom prostredí daného tkaniva, resp. orgánu (obr. 1).(8, 9) Hepatocyty však […]

3) Diagnostika nádorov pečene

Viera Lehotská Rádiologická diagnostika pečene sa zameriava v prvom rade na detekciu a tkanivovú charakteristiku suspektných primárnych a/alebo sekundárnych pečeňových tumorov pred plánovanou chirurgickou liečbou na zistenie celkového rozsahu (staging) choroby, na monitorovanie efektu aplikovanej liečby, celkové zhodnotenie stavu žlčových ciest, ako aj na cielené vyhľadávanie (skríning) pečeňových neoplázií u rizikových skupín populácie.

4) Chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

Karel Kroupa 1. Chirurgické riešenie primárnych a sekundárnych malignít pečene Chirurgická resekčná liečba primárnych a sekundárnych malignít pečene je jediná kuratívna modalita s efektom dlhodobého prežitia. Je logické, že najväčšia tradícia chirurgickej liečby primárnych malignít pečene je v ázijských krajinách (Japonsko, Čína) a v subsaharskej Afrike, kde je najvyšší výskyt tohto ochorenia. Chirurgická liečba metastatického postihnutia pečene je naopak typická pre […]

6) Systémová terapia hepatocelulárneho karcinómu

Tomáš Šálek Zuzana Syčová-Milá Primárne nádory pečene patria medzi tie ochorenia, kde jedinou terapeutickou modalitou s kuratívnou intenciou stále zostáva chirurgická terapia (resekcia nádoru resp. transplantácia pečene). Túto liečbu je však možné realizovať približne len u jednej štvrtiny pacientov. V čase diagnózy má 80 % pacientov neresekovateľnú chorobu alebo metastatické ochorenie. Veľká väčšina pacientov s primárnym nádorom pečene je […]

7) Transplantácia pri nádoroch pečene

Štefan Hrušovský Michal Piják Miroslav Žigrai Mária Belovičová Indikácie transplantácie pečene pre zhubné nádory je vo všeobecnosti pomerne limitovaná. Jednou z indikácií na transplantáciu pečene je hepatocelulárny karcinóm. Pri hepatocelulárnom karcinóme v cirhóze pečene má transplantácia pečene oproti resekčným chirurgickým postupom svoje jednoznačné prednosti, lebo je kuratívna z hľadiska cirhózy pečene a môže byť kuratívna z hľadiska hepatocelulárneho karcinómu. Najlepšie […]