1) Epidemiológia zhubných nádorov konečníka a hrubého čreva

Ivan Pleško Zhubné nádory kolorekta (prevažnou mierou ide o adenokarcinómy) sa už tradične delili v predchádzajúcich verziách MKCH na dve hlavné lokalizácie. Ide v prvom rade o nádory hrubého čreva s ôsmimi sublokalizáciami, ktoré indikujú jednotlivé časti hrubého čreva. Samostatnú lokalizáciu tvorili nádory konečníka, do ktorých sa zaraďovali ako sublokalizácie nádory rektosigmoidového spojenia a samotného rekta (ampula rectalis, análny kanál a anus).

2) Etiopatogenéza karcinómu konečníka a hrubého čreva

Anton Vavrečka Úvod Kolorektálny karcinóm (Krka) predstavuje v súčasnosti jeden z najvážnejších zdravotných problémov v priemyselne vyspelých krajinách, vzhľadom na to, že má vysokú incidenciu a navyše tiež vysokú úmrtnosť. Problematika kolorektálneho karcinómu sa dotýka bytostne aj Slovenska, pretože patrí ku krajinám s jednou z najvyšších incidencií aj letality. Na zvrátenie tohto nepriaznivého stavu je nutná primárna i sekundárna prevencia.(41) K prevencii, najmä primárnej a tiež […]

3) Genetika nádorov konečníka a hrubého čreva

Denisa Ilenčíková Malignita je geneticky podmienené ochorenie. O tejto skutočnosti presviedčajú narastajúce poznatky o rozličných molekulárnych faktoroch participujúcich na karcinogenéze nádorov hrubého čreva. Takmer 80 – 90 % mutácií vzniká v nádorových bunkách v asociácii s genetickou udalosťou (mutáciou) sporadicky, pričom 10-20 % mutácií sú dedičné a vznikajú afekciou zárodočnej bunky.(1)

4) Diagnostika a staging kolorektálneho karcinómu

Peter Makovník Väčšina karcinómov hrubého čreva sa vyvíja po svojom vzniku pomaly. Interval medzi vznikom nádoru a narastením nádoru do takej veľkosti, že môže spôsobovať klinické symptómy trvá viac rokov. Karcinóm hrubého čreva môžeme diagnostikovať v pokročilom štádiu na základe alarmujúcich príznakov. Na druhej strane je možné diagnostikovať ochorenie aj v štádiu bezpríznakovom. A to buď pri skríningovom vyšetrení […]

5) Endoskopická liečba včasných neoplázií konečníka a hrubého čreva

Peter Mlkvý Kolorektálny karcinóm s incidenciou 58/100 000 obyvateľov predstavuje najčastejšie nádorové ochorenie tráviaceho traktu a celkovo druhé (u mužov), resp. tretie (u žien) najčastejšie nádorové ochorenie v Slovenskej republike.(1) Skríningové metódy či už s FOBT, irigofrafické, rektosigmoideoskopické, resp. pankoloskopické pomáhajú v odhaľovaní včasných kolorektálnych neoplázií, resp. ich prekanceróz.

6) Endoskopická liečba pokročilého karcinómu konečníka a hrubého čreva

Juraj Májek Úvod Endoskopická paliatívna liečba pokročilého kolorektálneho karcinómu je indikovaná v prípade, že chirurgická liečba nie je možná, riziko s ňou spojené je veľmi vysoké, alebo ak pacient z rôznych dôvodov chirurgickú liečbu odmieta. Pomerne vysoká morbidita a mortalita paliatívnej chirurgie robí z endoskopickej paliatívnej liečby zaujímavú alternatívu, ktorá môže byť rovnako efektívna, ale s nižším počtom komplikácii. Pri endoskopickej […]

7) Transanálna endoskopická mikrochirurgia

Ivan Sedlák Uvedenie transanálnej endoskopickej mikrochirurgie (TEM) do klinickej praxe v roku 1983 bolo prirodzenou reakciou na zvyšujúci sa výskyt nádorových ochorení konečníka v posledných dvoch dekádach pred uvedeným rokom, a neuspokojivé výsledky tradičných lokálnych prístupov v liečbe nádorových lézií konečníka. Základom TEM je spojenie endoskopie a chirurgickej techniky s použitím špeciálneho inštrumentária. TEM nemení všeobecne platné indikačné kritériá pre operačnú […]

9) Rádioterapia nádorov konečníka a hrubého čreva

Martin Chorváth Elena Bolješíková Stratégia liečby u nádorov konečníka (t.j. rekta, rektosigmy a v indikovaných prípadoch ako napr. u pacientov s dolichosigmou do výšky 20 cm od anu) a kolonu je odlišná. U nádorov uložených do 20 cm od anu je indikovaná liečba žiarením – externá rádioterapia (ERT). U vyššie uložených nádorov, teda v mobilnej časti čreva, ERT nie je indikovaná pre nemožnosť reproduktibility […]

10) Systémová terapia karcinómu konečníka a hrubého čreva

Tomáš Šálek Zuzana Hlavatá V liečbe kolorektálneho karcinómu (KRK) jednoznačne dominuje chirurgia. Samotný chirurgický výkon je základom kuratívnej liečby kolorektálneho karcinómu. Predpokladom kurability je však včasne zistené, málo pokročilé ochorenie (štádium podľa Dukesa A a B, štádium I a II podľa AJCC/UICC).